Akcijas

Piegādes un garantijas nosacījumi

 

Piegādes līguma izpildes noteikumi

1.         Līguma priekšmets. Norēķini

1.1.      Piegādātājs piegādā pasūtītājam Preci un sniedz Līgumā noteiktos pakalpojumus.

1.2.      Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci un Pakalpojumiem saskaņā ar izcenojumu, kas ir norādīts Līgumā.

1.3.      Preču sortiments un Pakalpojumu klāsts ir norādīts Līgumā. Līgumā ir norādīts Preču un Pakalpojumu cenas, kuru kopsumma (ar visiem nodokļiem) veido Līguma summu.

1.4.      Piegādātājs uzsāk Līguma izpildi tikai pēc avansa saņemšanas. Avansa apmērs noteikts Līgumā.

1.5.      Avansu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam Līgumā noteiktajā termiņā.

1.6.      Par Preču piegādes dienu ir uzskatāma diena, kad Prece ir piegādāta līdz Līgumā noteiktajai piegādes vietai.

1.7.      Atlikušo līguma summas daļu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam līdz preces saņemšanas dienai.

1.8.      Par preces esamību noliktavā (veikalā), Piegādātājs mutiski vai rakstiski paziņo Pasūtītājam.

1.9.      Prece kļūst par Pasūtītāja īpašumu brīdī, kad Pasūtītājs ir samaksājis par Preci pilnu summu, ir veicis citus maksājumus (līgumsodu utt.) un Prece ir nodota Pasūtītājam.

1.10.    Preču pilnīgas vai daļējas bojāšanas risks pāriet uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Prece ir nodota Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs nav saņēmis Preci Līgumā noteiktajā termiņā, Preču pilnīgas vai daļējas bojāšanas risks pāriet uz Pasūtītāju nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā Preču saņemšanas termiņa izbeigšanās.

1.11.    Puses norēķinās skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķina kontu. Maksājot ar pārskaitījumu, par maksājuma izdarīšanas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir ienākusi Piegādātāja bankas kontā. Pasūtītāja vārdā maksājumus var veikt trešā persona, obligāti norādot maksājuma mērķi.

2.         Pušu tiesības un pienākumi

2.1.      Kad prece ir Piegādātāja veikalā vai noliktavā, Pasūtītājam ir jāsaņem Prece 3 (triju) darba dienu laikā no paziņojuma brīža, ievērojot noliktavas vai veikala darba laikus.

2.2.      Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstveida iesnieguma, Piegādātājam ir tiesības (ne pienākums), pagarināt Preces saņemšanas termiņu. Preču saņemšanas termiņa pagarināšanas gadījumā, līdz pagarinātā termiņa beigām Pasūtītājam netiek aprēķināts Līguma p.3.4. noteiktais līgumsods, ja veikta prece pilna apmaksa p.2.1. noteiktajā termiņā.

2.3.      Saņemot Preci Pasūtītājs pārbauda Preces atbilstību Līgumam.

2.4.      Pasūtītājs apliecina, ka personas, kuras var saņemt Preci ir pilnvarotas to darīt, kā arī ir pilnvarotas parakstīt ar Preču saņemšanu un Preču stāvokli saistītus dokumentus (pavadzīmes, garantijas talonu, defekta konstatēšanas aktu, utt.).

2.5.      Apliecinot piegādāto Preču saņemšanu Pasūtītājs (vai viņa pārstāvis) paraksta pavadzīmi.

2.6.      Pasūtītāja (vai viņa pārstāvja) paraksts uz Pavadzīmes ir uzskatāms par apliecinājumu tam, ka Piegādātājs ir izpildījis Līgumu un Pasūtītājs saņēmis Preci atbilstoši Līgumam, attiecīgā daudzumā, sortimentā, iepakojumā un atbilstošā marķējumā.

2.7.      Ja Preču saņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē Preču defektus vai neatbilstību Līgumam, puses izdara par to attiecīgu ierakstu pavadzīmē. Atzīmi paraksta abas Puses

2.8.      Ja Puses konstatē Preču defektu / Preču neatbilstību Līgumam, Piegādātāja pienākums ir saprātīgā termiņā novērst trūkumus, tiklīdz tas ir iespējams, piegādājot pasūtītājam Līgumam atbilstošu Preci (vai to daļu) bez defektiem.

2.9.      Pasūtītājam ir tiesības grozīt pasūtīto Preču sortimentu tikai tad, ja Piegādātājs tam ir rakstveidā piekritis. Šajā gadījumā Piegādātājam ir tiesības vienpusēji ieturēt no samaksātā avansa visus izdevumus, kas ir saistīti ar Preču sortimenta grozījumiem.

2.10.    Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no savu saistību izpildes un izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs vismaz par 30 (trīsdesmit) dienām nokavē Preču saņemšanas termiņu (p.2.1., 2.2.). Līguma izbeigšana no Piegādātāja puses neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma samaksāt Piegādātājam līgumsodu. Piegādātājam ir tiesības ieturēt no Pasūtītāja saņemtās naudas summas (ts. avansa) aprēķināto līgumsodu.

3.         Pušu atbildība

3.1.      Parakstot Līgumu Pasūtītājs apliecina, ka pirms Pasūtījuma izdarīšanas viņš pilnībā realizējis savas izvēles brīvību un ir brīvi izteicis savu gribu, iegādājoties tieši tādas Preces, kādas Pasūtītājs vēlas. Pasūtītājs saņēma vispusīgu un pilnīgu informāciju par Precēm un cenām. Pasūtītājam bija neierobežotas iespējas pārliecināties par Preču īpašībām, novērtēt Preču derīgumu un atbilstību Pasūtītāja vēlmēm un vajadzībām. Piegādātājs nenes nekādu atbildību par Pasūtītāja izvēli.

3.2.      Pasūtītājam ir zināms, ka ne visas Preces tiek piegādātas samontētā stāvoklī. Atsevišķas Preču grupas tiek piegādātas izmontētā (izjauktā) stāvoklī. Preču montāža neietilpst Piegādātāja pienākumos, ja vien tas nav atsevišķi atrunāts Līgumā. Ja Pasūtītājs atteicas no Piegādātāja piedāvātās montāžas, tad viņš pats uzņemas atbildību par to kvalitāti, garantijas pienākumi attiecas tikai uz rūpnīcas defektiem.

3.3.      Par Preču piegādes termiņa kavējumu pasūtītājam ir tiesības prasīt no Piegādātāja līgumsoda samaksu 0.1% no pasūtījuma summas par katru kavēto dienu.

3.4.      Par Preču saņemšanas termiņa kavējumu (p.2.1.) Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu Ls 5.- (pieci lati) apmērā par katru nokavēto dienu (par preces uzglabāšanu).

4.         Citi noteikumi

4.1.      Ja pēc Līguma izpildes uzsākšanas Piegādātājs konstatē, ka Prece vai to atsevišķas vienības ir noņemtas no ražošanas, ražotājam nav iespējams pasūtīt noteiktu audumu vai krāsu, vai pastāv citi, no Piegādātāja neatkarīgi objektīvi apstākļi, kuru dēļ Piegādātājs nav spējīgs pilnīgi vai daļēji izpildīt Līgumu – Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes un izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā no minēto apstākļu konstatēšanas brīža rakstveidā paziņo par to Pasūtītājam,

atgriež Pasūtītāja saņemto avansu un izbeidz Līgumu. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Parakstot Līgumu Puses apliecina, ka ir rūpīgi iepazinušās ar Līgumu. Visus strīdus Puses cenšas atrisināt pārrunu ceļā, ja strīdu pārrunu ceļā atrisināt neizdodas, strīds ir nododams izskatīšanai tiesā.

4.2.      Līgums ir saistošs Pušu tiesību un pienākumu pārņēmējiem.

Garantijas nosacījumi

Saskaņā ar "LR MK Noteikumi par distances līgumu noteikumiem" klientam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāro dienu laikā. Tomēr, tā kā likumā par Patērētāja tiesību aizsardzību, 12. panta sestajā daļā ir teikts, ka „patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitāti un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā" Mēs paturam tiesības atteikt pircējam izmantot atteikuma no preces tiesības vai ieturēt kompensāciju gadījumos, ja prece netiek atdota tās oriģinālajā iepakojumā, preces iepakojums ir ievērojami bojāts, ir redzamas nevērīgas lietošanas pazīmes, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Mēbeles pircējam piegādā nemontētas, iepakojumā, izņemot atsevišķus izstrādājumus, kuri jau ir montēti, par ko pircēju informē papildus.

Garantijas termiņa laikā bojātās detaļas vai visa prece tiek nomainīta bez maksas (4-6 nedēļu laikā), ja bojājumi radušies tehnisku iemeslu vai ražotāja, nevis pircēja vainas dēļ.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies mēbeļu nepareizas salikšanas,uzglabāšanas un ekspluatācijas rezultātā.

Ja precei tiek konstatēti ražošanas defekti, iesakām Jums rīkoties šādi:

1. Atrast čeku (rēķinu), kas apliecina preces iegādi.

2. Paziņot par defektu, uzrakstot atbilstošu iesniegumu (brīvā formā) un nosūtot uz e-pastu: info@kidroom.lv,  norādot rēķina/pasūtījuma numuru.

Jums jāpaziņo par konstatēto defektu ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no Jūsu pasūtījuma piegādes brīža.

3. Iesniegumam, ja iespējams, pievienojiet fotogrāfijas, kurās būtu skaidri redzams konstatētais preces defekts. Mēs iesakām Jums pārbaudīt nopirkto preci uzreiz saņemšanas brīdī.

Izstrādāja: Sonrons.lv
audze.lv © 2019